TIẾP TỤC 2 CHUYẾN XE GẠCH THẠCH BÀN CUỐI NĂM VỀ VỚI CÔNG TRÌNH BHXH QUẬN 7